Powstała fundacja na rzecz rozwoju suwalskiego PWSZ. Organizacja będzie wspierać finansowo inicjatywy naukowe i kulturalne, promować osiągnięcia uczelni oraz rozwijać przedsiębiorczość studentów.

Fundacja, która została ustanowiona z woli Senatu PWSZ będzie finansować stypendia i nagrody dla studentów PWSZ w Suwałkach, organizować konferencje i seminaria, wydarzenia kulturalne i okolicznościowe mające na celu promocje uczelni, publikować wydawnictwa wspierające realizację celów statutowych, a także organizować i finansować rozwój kadry dydaktycznej w tym staże i stypendia zagraniczne nauczycieli.

Dodatkowo fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla fundacji oraz Uczelni. Statutowym celem jest natomiast działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych oraz sportowych.

Dochody fundacji będą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku fundacji oraz środków przekazanych z 1% podatku.

W zarządzie fundacji zasiedli Robert Szczęsny oraz Łukasz Kodzis. Natomiast do rady fundacji należą natomiast dr Marta Wiszniewska oraz Zbigniew Mackiewicz.