W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano w czwartek (2.09) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1613) wprowadza się następujące zmiany:

 1. 1)  tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
  „w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego”;

 2. 2)  w § 1:

  1. a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   „W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) stanu wyjątkowego oraz przedłużeniem jego obowiązywania na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1788) określa się następujący zakres wprowadzenia i stosowania ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wolności i praw:”,

  2. b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się na obszarze objętym stanem wyjątkowym.”;

 3. 3)  użyty w § 2 w ust. 1 w pkt 2–15 wyraz „wprowadzono” zastępuje się wyrazem „obowiązuje”.

  § 2. Właściwy wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje o utrzymaniu ograniczeń

w związku z przedłużeniem stanu wyjątkowego w sposób, o którym mowa w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2021 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni

Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 5 w związku z art. 21 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni (Dz. U. poz. 1614) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) stanu wyjątkowego oraz przedłużeniem jego obowiązywania na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1788) ogranicza się prawo posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez zakazanie ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2021 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).