Złe oznakowanie strefy płatnego parkowania, a tym samym bezprawne pobieranie opłat zarzuca władzom miasta Stowarzyszenie Prawo na Drodze. List w tej sprawie trafił już do prezydenta Czesława Renkiewicza.

Już od ponad 5 lat w Suwałkach przy ulicy Kościuszski i Hamerszmita funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Kierowcy, aby móc tam zaparkować, muszą wnieść opłatę w parkomacie lub wykupić abonament. Jak się jednak okazało, pobieranie pieniędzy może być bezprawne.

- Jako członek Stowarzyszenia Prawo na Drodze przeanalizowałam oznakowanie strefy płatnego parkowania w Suwałkach. W mojej ocenie warunki techniczne strefy nie spełniają żadnego prawnego wymogu - poinformowała Aleksandra Madej, ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze.

Stowarzyszenie stwierdziło brak poziomych znaków w postaci linii wyznaczających pas postojowy oraz niezgodne z prawem napisy na znakach pionowych.

- Na mocy Ustawy o drogach publicznych oraz nowelizacji rozporządzenia, w stre­fie płatnego parkowania, określonej zna­kiem D-44, wyznacza się jednocześnie znakiem pionowym D-18 oraz adekwatnymi znakami po­ziomymi: P-18 „stanowisko postojowe" , P-19 - „linia wyznaczająca pas postojowy", P-20 - „koperta" lub P-24 - „miejsce dla pojazdu osoby nie­pełnosprawnej". W strefie w Suwałkach brak jest takiego oznakowania - poinformowała Aleksandra Madej.

Zdaniem Aleksandry Madej, znaki pionowe nie spełniają wymogów nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z którym znak powinien zawierać graficzne wskazanie sposobu uiszczania opłat. W naszym mieście grafikę zastąpiono napisem "bilety do nabycia w parkometrze" co jej zdaniem skutkuje, że znak jest bezprawny.

- Rozporządzenie określa, jak powinno wyglądać lico znaku, a także wskazuje, jakie inne elementy mogą być na znaku umieszczane. Są to tylko: wskazanie, w jakich godzinach i dniach postój jest płatny oraz graficzne wskazanie sposobu uiszczania opłat. Tym sa­mym bezprawne jest umieszczanie na znakach dodatkowych napisów typu „bilety do nabycia w parkometrze” - poinformowała Aleksandra Madej ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze.

List w tej sprawie trafił już do prezydenta Suwałk, Czesława Renkiewicza.

- Wnoszę o natychmiastowe zaprzestanie pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Suwałkach, do czasu wykonania prawidłowego oznakowania strefy oraz miejsc parkingowych zgodnie z Ustawą o drogach publicznych. Wnoszę także o uznanie wszelkich reklamacji składanych przez użytkowników strefy, wobec których dotychczasowo pobierano nielegalnie opłaty za parkowa­nie w Strefie Płatnego Parkowania w Suwałkach - można przeczytać w liście skierowanym do Czesława Renkiewicza.