Zakończyła się kontrola zlecona przez Komendanta Głównego Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Nie stwierdzono, aby policjanci bezpośrednio kierowani do wykonywania określonych zadań w jakikolwiek sposób naruszyli dyscyplinę służbową. Wyniki kontroli wskazują jednak na uchybienia ze strony niektórych przełożonych.

W związku z doniesieniami związanymi z nieprawidłowościami, do których miało dochodzić w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, Komendant Główny Policji zarządził kontrolę w tej jednostce. Jej celem było sprawdzenie prawidłowości podejmowanych decyzji i czynności wykonywanych przez policjantów przy okazji wizyt i pobytu na terenie województwa podlaskiego Jarosława Zielińskiego.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono, aby policjanci bezpośrednio kierowani do wykonywania określonych zadań w jakikolwiek sposób naruszyli dyscyplinę służbową. Funkcjonariusze działali na polecenie przełożonych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Analiza dokumentów, a także przeprowadzone rozmowy z kadrą kierowniczą oraz policjantami nie potwierdziły, aby jakiekolwiek czynności związane z działaniami funkcjonariuszy podczas wizyt Jarosława Zielińskiego zlecane były osobiście przez wiceministra lub innych przedstawicieli ministerstwa - poinformował insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy KGP

Jednak jak wskazują wyniki kontroli, przełożeni wydający niektóre polecenia wykazali się zbyt dużą nadgorliwością, która mogła spotkać się z brakiem zrozumienia ze strony części funkcjonariuszy, a w konsekwencji także opinii publicznej.

- Komendant Główny Policji zapowiedział działania dyscyplinujące wobec przełożonych, którzy poprzez swoje nierozważne polecenia, stanowiące nadinterpretację obowiązujących procedur, narażają dobre imię funkcjonariuszy i policji. Kierownictwo polskiej policji nie akceptuje bowiem takich zachowań, nawet pojedynczych, które narażają na utratę zaufania, budowanego codzienną, ciężką i ofiarną służbą szeregowych policjantów - dodał insp. Mariusz Ciarka.

Znaczna część działań kontrolnych w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach wiąże się z informacjami niejawnymi. W związku z tym nie będzie możliwe przekazanie szczegółowych ustaleń kontrolnych do wiadomości publicznej.