Jeśli chcesz wykonywać ciekawy zawód i mieć stabilną pracę - wstąp w szeregi policji. Suwalska komenda prowadzi nabór i szuka osób, które chciałyby podjąć służbę w jej szeregach.

Służbę w policji może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Ponadto kandydat musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Mężczyźni dodatkowo powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej - odbyć zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesionym do rezerwy.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny złożyć podanie o przyjęcie do służby w policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata, wypełniony kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie, książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową oraz kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30 w Wydziale Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KMP w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26. Więcej informacji na temat naboru można uzyskać na stronie internetowej komendy lub pod numerem telefonu 47 714 11 88.