Suwalski ratusz prowadzi nabór na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej. Władze miasta planują przyjąć do pracy dwie osoby. Zainteresowani muszą do 20 marca złożyć niezbędne dokumenty.

Niezbędnym wymogiem do podjęcia pracy na stanowisku aplikanta w suwalskiej Straży Miejskiej jest minimum średnie wykształcenie, ukończone 21 lat, polskie obywatelstwo, nieposzlakowana opinia oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wymaga się również znajomości ustaw oraz rozporządzeń niezbędnych w pracy strażnika miejskiego. Kolejnym wymogiem jest sprawność fizyczna. Kandydaci podczas rekrutacji przejdą test sprawności fizycznej.

Do zadań nowego strażnika miejskiego będzie należeć m.in. czuwanie nad porządkiem, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Straży Miejskiej muszą do 20 marca złożyć do Urzędu Miasta CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku aplikanta oraz niezbędne oświadczenia.