Inwestycja Polska – Litwa (GIPL) wchodzi w fazę budowlaną, a sam projekt pozytywnie wpłynie na ożywienie gospodarcze północno-wschodniej Polski. Połączenie gazowe z Litwą jest także ważne dla państw regionu bałtyckiego.


Inwestycja o znaczeniu międzynarodowym

Wymiar tej inwestycji jest istotny nie tylko z punktu widzenia zapewnienia niezależności energetycznej obu środkowoeuropejskim krajom. Realizacja przedsięwzięcia może stanowić istotny impuls dla rozwoju gmin na trasie budowanego gazociągu, które zyskają możliwość gazyfikacji. Wpłynie to przede wszystkim na podniesienie komfortu życia mieszkańców.

GAZ-SYSTEM obecnie realizuje duży program inwestycyjny, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb energetycznych polskiej gospodarki poprzez m.in. dywersyfikację kierunków sprowadzania błękitnego paliwa. Jednym z jego elementów jest właśnie gazociąg Polska – Litwa, który połączy systemy przesyłowe obu państw. Inwestycja tym samym przyczyni się do dalszej integracji systemów i rynków gazu krajów bałtyckich, co znajduje swoje odzwierciedlenie w polityce energetycznej Unii Europejskiej. GAZ-SYSTEM wraz ze swoim litewskim partnerem Amber Grid otrzymały do tej pory na realizację interkonektora Polska-Litwa łączne dofinansowanie unijne w wysokości 266,4 mln EURO poprzez instrument UE „Łącząc Europę”.


Skala przedsięwzięcia na terenie Polski

Realizacja inwestycji na terenie naszego kraju jest podzielona na dwa odcinki – północny oraz południowy (łącznie ok. 343 km), które przebiegają przez województwa mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. W ramach inwestycji powstanie nowa tłocznia w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) oraz zostanie przebudowana tłocznia w Hołowczycach – obie stanowić będą integralną i istotną część tego przedsięwzięcia. Obecnie na dużej  części  odcinka  północnego, o długości około 185 km, trwają prace przygotowawcze do wejścia w teren wykonawcy prac budowlanych. Dotychczas GAZ‑SYSTEM podpisał umowę z wykonawcą nadzoru inwestorskiego oraz zawarł umowy na wykonanie robót budowlanych dla całego północnego odcinka GIPL. Natomiast na odcinku południowym, o długości około 158 km, dokonano na trasie planowanego gazociągu niezbędnej wycinki drzew i krzewów. Prowadzone są także postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz wykonawcy nadzoru inwestorskiego.

W ramach realizacji inwestycji powstanie kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Na trasie gazociągu, w odległości średnio co 20 – 30 km, wybudowane zostaną zespoły zaporowo – upustowe z przyłączami do sieci elektroenergetycznej oraz z drogami dojazdowymi.

Północny odcinek GIPL, który będzie przebiegał przez 5 powiatów oraz 16 gmin, składa się z następujących zadań:

  • Zadanie 1 Rudka - Skroda – Konopki (ok. 61 km) – powiat kolneński i grajewski (województwo podlaskie);
  • Zadanie 2 Konopki – Kuków (ok. 77 km) - powiat grajewski i suwalski (województwo podlaskie) oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);
  • Zadanie 3 Kuków – Granica RP (ok. 47 km) - powiat suwalski i sejneński (województwo podlaskie).

Natomiast odcinek południowy GIPL będzie przebiegał od Tłoczni w Hołowczycach do ZZU Rudka – Skroda, czyli przez 7 powiatów oraz 17 gmin na terenie województw mazowieckiego oraz podlaskiego. Został podzielony na:

  • Zadanie 1 TG Hołowczyce - Gnaty Soczewka, czyli do granicy woj. mazowieckiego (ok. 72,5 km) - powiat łosicki (województwo mazowieckie), powiat siemiatycki, wysokomazowiecki (województwo podlaskie);
  • Zadanie 2 Gnaty Soczewka od granicy województwa mazowieckiego do miejscowości Rudka - Skroda (ok. 84,7 km) – powiat ostrowski (województwo mazowieckie), powiat kolneński, zambrowski, łomżyński (województwo podlaskie).

 cała mapa gipl północ

Inwestycja to impuls do rozwoju gospodarczego regionu

Interkonektor gazowy Polska – Litwa, roboczo nazywany GIPL, umożliwi przede wszystkim gazyfikację północno-wschodniego regionu Polski. Powinno to pozytywnie oddziaływać na atrakcyjność inwestycyjną tamtych terenów i zwiększyć konkurencyjność województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego wobec reszty kraju. Nowa infrastruktura przesyłowa pozwoli na odbiór gazu za pośrednictwem wybudowanej sieci przesyłowej zarówno przedsiębiorcom, jak i stworzy możliwości gazyfikacji tamtych terenów przez spółki dystrybucyjne.

Korzyści

GAZ-SYSTEM – inwestor społecznie odpowiedzialny

Realizacja tej inwestycji to z całą pewnością szansa na polepszenie standardu życia mieszkańców mniejszych miejscowości, gdyż oznacza nie tylko wzrost gospodarczy, ale także realizację wielu gminnych inicjatyw. GAZ-SYSTEM jest firmą odpowiedzialną społecznie. Spółka w trakcie pandemii koronawirusa wsparła finansowo rozwój edukacji poprzez przekazanie darowizn kilkudziesięciu samorządom lokalnym z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkół z gmin z terenu inwestycji. Dofinansowuje także inicjatywy o charakterze proekologicznym i sponsoruje wydarzenia lokalne. Wymierną korzyścią z budowy gazociągu Polska - Litwa będzie corocznie odprowadzany przez GAZ‑SYSTEM podatek od nieruchomości wynoszący do 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie gminy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ta kwota regularnie wpływająca do budżetu przeznaczana jest na potrzeby społeczności lokalnych, m.in. na budowę i modernizację dróg, budowę nowych placów zabaw, rozbudowę szkół i placówek oświatowych itp.

Zdj 2