Komendant Miejska Policji w Suwałkach informuje, że trwa nabór kandydatów do służby w policji na rok 2021. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych. Kandydat powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Ponadto kandydat musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Mężczyźni dodatkowo powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej - odbyć zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesionym do rezerwy.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty (wykaz dokumentów >>) wyłącznie drogą pocztową na adres Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KWP w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 15-003 Białystok lub e-mail na adres dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl