W odpowiedzi na interpelację radnej Marioli Karpińskiej dotyczącej gniazd gawronów w lasanku przy ulicy Szpitalnej, władze Suwałk poinformowały, iż nie mają prawnych możliwości, by odstraszać ptaki lub zrzucać ich gniazda.

Pod koniec kwietnia radna Mariola Karpińska wystosowała do prezydenta Suwałk interpelację o usunięcie gniazd gawronów lub o ich płoszenie z drzew w lasanku przy ulicy Szpitalnej. Jak stwierdziła, z powodu tych ptaków mieszkańcy bloków przy ulicy Szpitalnej 75 i 79 od dwóch lat przeżywają gehennę spowodowaną głośnym krakaniem oraz zanieczyszczaniem balkonów.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna stwierdził, iż teren lasanku jest prywatny i nie mają tam prawa odstraszać ptaków lub zrzucać gniazd oraz uczestniczyć w swego rodzaju sporze pomiędzy spółdzielnią a prywatnym właścicielem terenu.

Władze Suwałk powołały się również na rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, zgodnie z którym gawron jest objęty ochroną ścisłą poza obszarem administracyjnym miast i częściową ochroną gatunkową w obszarze administracyjnym miast. Natomiast zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w stosunku do gatunków objętych ochroną istnieje zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, a także niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd lub innych schronień oraz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania.

 

Zastępca prezydenta Suwałk poinformował, że usunięcie gniazd jest możliwe od 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy sanitarne lub bezpieczeństwa i jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt. W takim przypadki istnieje jednak obowiązek uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przez właściciela terenu.

Na koniec Łukasz Kurzyna dodał, iż wszelkie działanie skierowane na próbę odstraszenia wskazanych ptaków, mogą mieć negatywne oddziaływanie na cały skład gatunkowy fauny zamieszkującej wskazany zagajnik.